Mi a LifeCybernetics? Az élőlények információ-, energia- és anyagcsere törvényein alapuló új tudományszervező módszertan, amely lehetővé teszi az emberközpontú, természetbarát Mesterséges Intelligencia létrehozását

Mire való? Például döntéstámogató asszisztensként bárkit segítsen az egészség- és környezeti állapotok javításában, hogy ésszerűséget és rendezettséget vigyünk a jelenlegi természet- és társadalom romboló folyamatainkba – a fenntartható modern civilizációért.

KÜLDETÉS

HARMONIKUS KAPCSOLAT
A TECHNIKAI CIVILIZÁCIÓ
AZ EGYÉNEK ÉS A
TERMÉSZET KÖZÖTT

A TERMÉSZETBARÁT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA LÉTREHOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KULCSISMERETEK FELFEDEZÉSE LEHETŐVÉ TESZI A LEGEGYSZERŰBB ÉLŐ ORGANIZMUSTÓL, AZ EGÉSZ BIOSZFÉRA MŰKÖDÉSÉNEK BIOFIZIKAI ÉRTELMEZÉSÉT, AMI MEGTEREMTI A LEHETŐSÉGÉT, HOGY AZ EMBERI TEVÉKENYSÉGEKET INTEGRÁLHASSUK A TERMÉSZET MŰKÖDÉSI RENDJÉBE, ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST ÉRJÜNK EL. EZÁLTAL EGYEDÜLÁLLÓ HIGH-TECH MEGOLDÁSOKAT FEJLESZTHETÜNK A VILÁG LEGSÚLYOSABB KÖRNYEZETVÉDELMI, IPARI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSAIRA.

A jövőt nem adják ingyen, nekünk kell azt megteremteni. De jövőnk csak akkor lesz, ha a tudós és mérnök elméknek igazán fontos, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek által méltón megőrzik magas erkölcsi, etikai szintjüket.

A most zajló ipari forradalomban vissza kell fordulnunk a természet felé, és olyan funkcionális tevékenységeket kell folytatni, amely az Életet támogatja. Azt az Életet, amely növekszik, ami táplál, ami segít, ami gondoskodik.

AI_2020-06-09 - 17.07.23

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA EGY ÚJ NÉZŐPONTBÓL

A jelenkori, egymástól látszólag távol eső funkciójú, önálló célfeladatra fejlesztett rendszerek szűklátókörű alkalmazása miatt a működési egységek manapság állandóan összeütközésbe kerülnek egymással, a természettel és a társadalom érdekeivel.

(Még az azonos érdekszférán belüli különböző technológiák esetében sincs ez másként. Például, az államigazgatás különféle szakágazatai is elképesztően rossz hatásfokkal működnek együtt, és sokszor még tudatában sincsenek annak, hogy egy szakágazat önálló rendszerét egy másik rendszerre tekintet nélkül, kifejezetten károsan működtetnek. Jellemzően az ágazatok gyakorlatilag versenytársként viselkednek egymással. Holott, versengésnek csak a szakterületen belül volna helye, tekintettel arra, hogy egy egységes nemzetgazdaságot és koherens társadalmat csak a szakismereteken belüli versengésen alapuló, ágazati inter- és multidiszciplináris együttműködés útján lehetséges létrehozni.

Szemléltetésül: az élelmiszerlánc, az egészségügyi rendszerek és energiaellátó rendszerek – az egyéb termelési értékláncokról nem is beszélve – semmilyen összefüggésben nem állnak jelenleg egymással. Egymást irritálva, szennyezve működnek. Emiatt temérdek energiát, erőforrást és pénzt kell más rendszerekből származó negatív hatások kiküszöbölésére fordítani. Holott mindnek az egészséges létfeltételek és a kiváló életminőség megteremtése volna az alapvető feladata. De mint nyilvánvalóan látszik, ennek az elvárásnak csak együttműködve, egy átgondolt rendszerbe foglalva volnának képesek megfelelni. Ezúton a szakterületek közti határok eltűnnek, szinergiába kerülnek egymással, és létrejön egy összetett elemzést lehetővé tevő, iparágakon átívelő tudástranszfer.)

A szemünk előtt zajló, szabadon burjánzó techno-evolúció egyre kiterjedtebbé váló természetre gyakorolt dekonstruktív hatása pedig csak fokozódni fog – állami és nemzetközi vonatkozásban egyaránt –, ugyanis a cyber térben még nincsenek bevezetve ilyen értelmű “KRESZ” szabályok, működési iránylevek. A közgazdasági és környezetszabályozási rendszerek nincsenek összhangban.

A “LifeCybernetics” egyedülálló megoldása lehetővé teszi a különböző, már működésben lévő Mesterséges Intelligencia kompetenciák, kognitív technológiák, adatforrások és digitalizált értékláncok összekapcsolását egy új logikájú rendszerré. Így a jelenleg még önállóan – egymástól elkülönülten futó AI programok, projektek és digitális technológiák – bizonyos kiértékelési alapelvek szerint – egy komplex életfenntartó rendszerré fejlődnek.

Az IT modulok, mint építőelemek összekapcsolása révén, fokozatos, szisztematikus építéssel létrejövő, gyakorlatilag önmagából kibontakozó rendszerek hálózatos rendszere alakul ki. Ez egy olyan összetett mátrix-á válik, amely egy magasabb rendű Mesterséges Intelligencia kifejlődését okozza. Ennek aztán minden alrendszere bizonyos mértékben a saját fennhatósága alá kerül. (Hasonlóan ahhoz a hierarchiához, ahogy a biológiai organizmus a belőlük felépülő szervekhez viszonyul.) A korlátozott célfeladatra szánt rendszerek bonyolult kölcsönhatású működése – amely az ember által már követhetetlen és átláthatatlan –, ezúton egyre jobban összehangolódik és racionális üzemelése kiterjedtté válik.

Ezáltal az AI egy magasabb szintű működési módja születik meg: az Ember és Természetbarát Mesterséges Szuperintelligencia.

Mindamellett, hogy ily módon a valaha volt legéletszerűbb dinamikus és kvantitatív modelleket készíthetünk elemzés és előrejelzés céljából, az így felépített rendszer valódi gyakorlati eszközöket is ad a kezünkbe, hogy életmódunkat és gazdaságunkat a leghatékonyabban koordinálhassuk a jólét és a hosszútávú fenntarthatóság érdekében, mindezt a mikro- és makroökonómia, valamint a teljes éghajlati és ökológiai rendszer figyelembevételével.

Ezek a működési szisztémák nagyon egyszerű és ésszerű, könnyen integrálható elvek. Mégis olyan fejlett társadalmi innovációt tesznek lehetővé, amely során többé nem a társadalom kényszerül szakadatlanul beleidomulni életmódjával az öncélú és önös érdekű technológiai újítások, találmányok által állandóan újjászabott keretekbe mint manapság – amelyek kampányszerűen fellángoló divathullámokként többnyire zavartkeltők –, hanem fordítva:

Az a folytonosan fejlődő kognitív technológia, amely az egységes ökológiai– és biológiai ciklusok rendszerező szabályait és célirányosságát hordozza működési alapelveiben, értelemszerűen az emberközpontú társadalom és gazdaság megteremtésére is jótékony hatást gyakorol. (Ennek ellentéteként, ha egy mesterségesen konstruált technikát nem a természet működési elvei szerint alkalmazunk, az törvényszerűen összezavarni és rombolni fogja az élővilágot, tehát kontraproduktív.)

Ezért az életelvű AI által felügyelt technika ténylegesen az ember szolgálatában maradhat, és csak és kizárólag ez a típusú AI szolgálhatja megbízhatóan az emberi faj hosszútávú érdekeit.

Ez az egészségtudatos, zöld-hightech, körkörös gazdaság legfőbb sarokköve, mely nélkül aligha képzelhető el a felvilágosult, modern civilizáció építése.

CÉL: AZ ÉRTÉKLÁNCOK OPTIMALIZÁLÁSA

A mezőgazdasági, élelmiszeripari, egészségügyi és az energiatermelő/ellátó rendszerek vezérfonalán alapuló, valamennyi gazdasági, termelési és ellátási értéklánc folyamat öko-tudatos és energetikai optimalizálása [ellenőrzése – vizsgálata – tanúsítása];

Az életminőség javítása Mesterséges Intelligencia segítségével;

A tudományos, társadalmi, gazdasági, ökológiai rendszerek komplex, multi- és interdiszciplináris tematikus adatforrásaiból összeállt, egységes informatikai mátrix hálózatának és konvertálható tudásterének megteremtése [a tudományok egyesítése az A.I. tanítása érdekében];

A földrajzi és piaci határokat összeegyeztetni képes geo-ökológiai-ökonómiai rendszer létrehozása;

A széles társadalom valamennyi alkotóelemének bekapcsolása a fenntartható fejlődést lehetővé tévő körkörös gazdasági vérkeringésbe;

Döntéstámogató rendszer fejlesztése az egészség és a bioszféra ökológiai sokszínűségének megőrzéséért, fokozatos állapotjavításáért, a felelős környezetgazdálkodásért;

A gazdasági szuverenitásért, a biztonságos helyi, regionális és globális ellátásért – az egészségügyi, népjóléti, energiatudatos, klíma- és természetvédelmi célok teljesítéséért;

Az intelligens hightech–zöld (biomassza) alapú gazdaságért, a testreszabott környezeti menedzsmentért, a tudatos fogyasztásért.

A LifeQuality Komplex Integrált Minőségtanúsító Rendszer létrehozása.

sustainable-cut
demo-attachment-44-Group_7543
CIVILIZÁCIÓNK TUDATOS IRÁNYÍTÁSA A JÖVŐ FELÉ

Modern civilizációnk végképp elkülönült a természettől és így teljesen magunkra vagyunk utalva.

A tradicionális kultúrán alapuló közösségeink már nem tudnak védelmet adni az új szintetikus világban és kiszolgáltatottak lettünk a hódítóknak.

Ha elmulasztunk gondoskodni a technika célszerű humanista és öko-tudatos működéséről, akkor kisiklatjuk a társadalmat a teremtett világ fennmaradásának védelmet adó csatornájából.

Biztonságunk érdekében tehát természetes immunrendszerünket ki kell terjesztenünk a modern világra is. Máskülönben annak káoszfolyamatai visszahatva megbetegítenek és megölnek minket.

Az emberiség kulcskérdése a Mesterséges Intelligencia

Hamarosan minden folyamat irányításban ott találunk majd egy Mesterséges Intelligenciát. Ezért nem az a kérdés, hogy milyen hightech rendszerekkel rendelkezünk, hanem azokat ki irányítja és az A.I. milyen értékrendet követ.​

demo-attachment-44-Group_7543
EMBERKÖZPONTÚ KOGNITÍV TECHNOLÓGIA SZÜLETIK

A világon először létrehozzuk azt a Mesterséges Intelligenciát, amely által össze tudjuk kapcsolni az embert a természettel, hogy a környezettel homeosztázisban működő, egészséges civilizációt építhessen. Ehhez egyesítenünk kell a jelenleg még elkülönülten működő szaktudományokat és műszaki területeket, hogy egy komplex – az élet teljes szélességét átfogó, az élet egészére kiterjedő – progresszív tanulási környezetben a Mesterséges Intelligenciát a természeti törvényekre tudjuk tanítani. Ez az új multi-, inter- és transzdiszciplináris alkalmazott tudomány a “LifeCybernetics“.

ÖKO- & HUMÁN-KOMPATIBILIS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

Az algoritmus az ökológiai- és a biológiai ciklusokat irányító és szabályozó természeti törvények (metabolikus energetikai axióma-rendszer) alapján épül fel. A központi kognitív architektúra egyedi kiértékelő szempontrendszere és hatalmas információ feldolgozó kapacitása garantálja a Mesterséges Intelligencia öko– és humán-kompatibilitását, s így alkalmassá válik, hogy mindenkor az egyén, a társadalom, az emberi faj, valamint az élő természet kollektív érdekeinek egyaránt megfelelő, és mégis mindenre kiterjedő biztonságos döntéstámogató javaslatokat tegyen, és autonóm működése megbízható legyen.

Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a szellemi és biológiai fejlődés egyetemleges céljai érdekében fogjunk össze, amelyek mindannyiunk közös érdeke. Az emberi civilizáció egyre ésszerűbbé váló működése révén megértheti az Élet és a Bolygó közti komplex összefüggéseket, összekapcsolódhat a létfeltételeit biztosító természetes növényi és állati életszerveződéssel a bioszférával, és azzal harmóniában – homeosztázisban – kibontakozhat valódi emberi minősége.

AZ ÉLETSZERVEZŐDÉSI RENDSZEREK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁVAL EGYSÉGES IMMUNRENDSZER (HOMEOSZTÁZIS) JÖN LÉTRE​

A fenntartható fejlődés az emberi tevékenységek összehangolásával érhető el: az egyén, a gazdaság, a társadalom és természeti környezet egységes rendszerbe való integrálásával. Mesterséges Intelligencia nélkül ez nem valósítható meg.

DIGITÁLIS "HONFOGLALÁS" Magyarország emberközpontú cyber-stratégiája

Hogyan aknázzuk ki az informatikából és a Mesterséges Intelligenciából eredő lehetőségek végtelen potenciálját a magas szintű civilizációnk építésére?

Hogyan lehet valós teljesítményorientált gazdaságot létrehozni, ahol az elsődleges cél nem a profit, hanem az emberek jóléte, egymás segítése, és a természetföldrajzi környezetünk megóvása?

A geopolitikai kiszolgáltatottságunk csökkentése, a jövőnk tervezhetősége és a proaktív fejlődés gyakorlatban alkalmazható módja ölthet testet az Új “Honfoglalás” programban – a LifeCybernetics új tudomány-innovációs, tudásegyesítő módszertan alkalmazása által.

KORMÁNY

Az állam működésének megfeleltetése az infokommunikációs világ kihívásainak. A kormányzás hatékonyabb, eredményesebb és biztonságosabb lehet a monitorozó, elemző, életelvű, proaktív döntéstámogatással. A társadalom minden alkotóelemének összefogása a fenntartható versenyképességért
TUDJ MEG TÖBBET!

KUTATÓINTÉZETEK

“A Föld a mi életterünk, ezért az egész világ a laboratóriumunk.” A tudósok, kutatók a közös cél érdekében együtt dolgozhatnak a tudástérben, így segíthetik egymást, hogy a területet egészében megértsék. Munkájuk társadalmi, gazdasági hasznosulása így eredményesebb TUDJ MEG TÖBBET!

VÁLLALATOK

A közeljövőben csak az emberközpontú környezettudatosság lesz versenyképes. A vállalati célrendszerek és termelési értékláncok öko-semleges, skálázható átalakulásának kockázata kisebb lesz. A jobb és biztonságosabb termékeik üzleti előnyt biztosítanak számukra. Pozitív erőfeszítéseik miatt nő a társadalmi hasznuk és respektjük TUDJ MEG TÖBBET!

EGYÉNEK

“Ami jó a testnek, az jó a bolygónak is." Mindenkinek módjában fog állni, hogy valamit tehessen önmaga, a családja egészsége és egyúttal a környezet fenntarthatóságáért is.
Az optimista életszemléletű sok kis erőfeszítés kollektív érdekérvényesítő erővé kovácsolódik TUDJ MEG TÖBBET!

„Éveken át álmodtunk egy olyan intézményről, ahol független tudósok a tudománynak ebben az őserdejében együtt dolgoznak, nem egy végrehajtó tisztviselő beosztottjaként, hanem mint akiket az a kívánság, sőt azt a szellemi szükségesség egyesít, hogy a területet egészében megértsék, és segítsék egymást ennek a megértésnek az erejével”
– Norbert Wiener [1948] –

„Az egységes, mindent magába foglaló tudomány iránti erős vágyat ősapániktól örököltük. A legmagasabb fokú oktatási intézményeknek maga a neve is arra utal, hogy már az ókortól kezdve és sok évszázadon át csupán az egyetemességnek adtak hitelt. De a tudomány különböző ágainak az utolsó száz év során mind szélességében, mind mélységében való növekedése furcsa dilemma elé állított bennünket. Világosan érezzük, hogy csak most kezdünk elég megbízható anyagot összeszedni ahhoz, hogy minden ismeretünket egységes egésszé olvasszuk, másrészt azonban szinte lehetetlenné vált, hogy egyetlen agy többet legyen képes átfogni belőle, mint egy kicsiny specializálódott részét.”
– Erwin Schrödinger [1944] –

MINDEN KAPCSOLATBAN VAN

A TUDOMÁNYOK EGYESÍTÉSE

A természet tanulmányozásával láthatóan egymástól elkülönült, specializálódott szaktudományok foglalkoznak. Ha meg akarjuk érteni a természeti jelenségeket, akkor a különféle tudásanyagokat egyetlen megértéssé kell ötvözni. A fizikát, a kémiát, a matematikát, a biológiát, az ökológiát, a történelmet, a filozófiát, a vallást elválasztó határok eltörlésével egy magasabb és összetettebb világszemléletet kapunk.

norbertweiner-1

Norbert Wiener

A kibernetika alapítója [1948]
"Bármely, döntéshozatal céljából gyártott gép, ha nem rendelkezik a tanulás erejével, teljesen szó szerint gondolkodik. Jaj nekünk, ha hagyjuk, hogy döntsön magatartásunkról, kivéve, ha korábban megvizsgáltuk a működésének törvényeit, és teljes mértékben tudjuk, hogy viselkedését a számunkra elfogadható elvek szerint fogja végezni!"

TÁRSADALMI HALADÁS

VILÁGHÍRŰ KIBERNETIKUSOK AZ ÉLETRŐL ÉS A TUDOMÁNYRÓL

.a{fill:none;stroke:#fff;stroke-width:4px;}
"A fejlődés ellen nincs gyógymód. Meg fog hiúsulni minden olyan törekvés, hogy biztonsági csatornákat találjunk a haladás mai, robbanékony változatai számára. Csak a szükséges emberi tulajdonságokat emelhetjük ki: türelem, rugalmasság, intelligencia."
Neumann János
Matematikus
.a{fill:none;stroke:#fff;stroke-width:4px;}
"Testünk és környezete között egyik legfontosabb kapocs az élelem." „Akkor fogjuk valóban megközelíteni az élet megértését, amikor valamennyi struktúra és funkció, valamennyi szint – az elektronok szintjétől egészen a molekulák feletti szintig – egyetlen egységbe olvad össze.”
Szent-Györgyi Albert
Nobel-díjas biokémikus, biofizikus
.a{fill:none;stroke:#fff;stroke-width:4px;}
„A mechanisztikus és – általánosabban – a makroszkopikus fizika és kémia briliáns sikerei elhomályosították azt a nyilvánvaló tézist, hogy a gondolatok, vágyak és érzelmek nem anyagból vannak. A legtöbb fizikus a gondolkodást, az értelmet, a szellemet ismeri el elsődlegesnek."
Wigner Jenő
Nobel-dijas fizikus
“…úgy látom, ebben a koncepcióban a gyakorlati életben is valóra válik mindaz, amelyet egész életem munkásságával az emberiség számára célkitűzésekként megfogalmaztam!”
László Ervin
Tudomány-filozófus
“Nagyon egyetértek a törekvéseikkel és maximálisan támogatásra méltónak tartom azokat. A legjobbakat kívánom, hogy elképzeléseiket sikerre vigyék!”
Oláh György
Nobel-díjas Kémikus
“… azt hiszem, ez az egyetlen valaha napvilágot látott olyan elgondolás, amellyel tényleg lehet azért tenni, hogy az emberiség végül ne pusztítsa ki önmagát!”
Bogár László
Közgazdász
“… Laci! A tudományos konferenciákon még csak most kezd el téma lenni mindaz, amit te már évek óta mondogatsz nekem!…”
Rosta László
Fizikus
“… Neked sikerült annak az egyszerű módszerét megtalálnod, hogy hogyan vonjuk be a széles társadalmi rétegeket a fenntarthatóságért vívott küzdelembe, amelyet az egész tudománynak mind a napig még nem.…”
Némethy Sándor
Biológus - környezettudós
A TERVEZETT JÖVŐ
AZ EGÉSZ VILÁGON EGYRE FOKOZÓDIK A TÁRSADALMI IGÉNY A VALÓDI FENNTARTHATÓSÁGOT TÁMOGATÓ MEGOLDÁSOK IRÁNT. A JÓ HÍR AZ, HA VALAKI TÉNYLEG SZERETNE EZZEL KAPCSOLATBAN TENNI VALAMIT, AKKOR MOST MÁR LEHET!

hellolife[at]the-life.net

1138 Budapest, Meder utca 8/D
Hungary

LifeCybernetics UK LTD

Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, England, RH19 4LZ

+36706184926

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Copyright 2021 LifeCybernetics