Hungary_Earth_2020-04-07 - 18.08.59

Új Digitális “Honfoglalás” 2020-2030

 

 

PROBLÉMA

Az emberiség évezredek óta kötődik a természethez, hiszen az élővilág biztosítja biológiai létezésének feltételeit. A Honfoglalás egy olyan természetföldrajzi terület megszerzéséről szól, amelyben egy kulturális egységben létezhet az egyén-család-nemzet-természet – mint egységes természetes létfenntartó rendszer. Ez a létharmónia teszi lehetővé az egészséges immunrendszer működését mind egyéni, mind társadalmi szinten.

Csakhogy korunk infokommunikációs társadalmában egyre inkább elkezdi elveszíteni az emberek tudatában a jelentőségét a természethez való kötődés, mint biológiai létezésük egyetlen és kulcsfontosságú letéteménye.

Új élettér jött létre, amely új életlehetőségekkel csábítja az embereket. Ez az új virtuális élettér azonban már nem kötődik sem fizikai, sem kulturális határokhoz.

Mivel az új kommunikációs technikák közvetlenül az emberek tudatára hatnak, ennek eredménye a tradicionális kultúrák idő előtti megbomlása.

Látható, hogy az új élettér és létértelmezési keretek megrajzolásából a globális nagyhatalmak előnyt kovácsolnak az egységes nemzetállamok és szakrális értékrendek ellenében.

Jelenleg a virtuális világ – cyber-tér még egy meghódítatlan felségterület. A világ nagyhatalmai és globális pénzügyi erők küzdenek a “terület” felosztásáért, a dominancia kivívásáért.

Ez a harc még nem dőlt el, viszont ez pár év alatt végbe fog menni, és akkor már nem sokat tudunk tenni.

Mindez azt jelenti, hogy a teljesen materialista felfogású, globalista hatalmi törekvésű, transzhumanista ideológia fog érvényre jutni az egész technológiai fejlődésben, ahol a génmódosítások, mesterséges létfenntartó rendszerek kontrollja, és függőségi viszonya alá kerül az egész modern társadalom.

Ezeknek az új infokommunikációs kihívásoknak a világ egyik állama sem tud ilyen értelemben megfelelni, így elveszítik valódi szuverenitásukat és autonómiájukat.

 

CÉL

Annak érdekében, hogy megőrizzük a nemzetállam egységes létfenntartó szerepét, hasonlóan a biológiai, fizikai élettérhez, a virtuális teret is meg kell tölteni élettel. Be kell azt is lakni, mégpedig olyan módon, hogy a virtuális világ és az emberi test létfenntartásának feltételeit biztosító természetes ökoszisztéma teljes koherenciában legyen egymással. A jelenleg még gazdátlan, szabad prédaként létező virtuális tér számára is immunrendszert kell teremtenünk, hogy megnehezítsük az ellenérdekű erők jövés-menését, amely káoszt okoz az emberek tudatában és ennélfogva felbontja a létezési kereteket is. Ezt jelenti az:

“Új [digitális] Honfoglalás”

A nemzet megmaradása érdekében fel kell készülnünk az új technológiai korszakra és élen kell járnunk a fejlődésben; meg kell találnunk a valódi fenntartható fejlődés alapelveit és gyakorlati módszereit, és erre kell építeni a nemzetstratégiát (A természet működésével ellentétes globális “politikai” erők szándékainak – amelyek önkényesen kisajátították a nemes környezetvédelmi eszméket – propaganda vitorlájából ki kell fogni a szelet, és a valódi társadalmi felhatalmazással bíró, a szakrális elvek érvényesítésére törekvő kormányunk felelősségébe kell a természetvédelmen alapuló fenntarthatóság témakörét helyezni, és az üres szónoklatokon túl, működő gyakorlati megoldásokat kell demonstrálunk Európa és a világ számára.)

A versenyképesség piacgazdasági értelmezését összhangba kell hozni a környezeti- és társadalmi fenntarthatósággal. Új meghatározást kell adni a versenyképesség fogalmának, hogy az megfeleljen a minőségi életre való törekvésnek. Olyan társadalmi célrendszer alakuljon ki, amely révén az ember szellemi képességei, kreativitása – az egységes nemzettudat kibontakozhasson a puszta anyagelvűséggel szemben.

Az egyéni és társadalmi céloknak az egészséget és a tartós fenntartható fejlődést kell szolgálniuk. A gazdasági értéklánc folyamoknak az egészséges és szennyezés mentes élelmiszerlánc megteremtésének szolgálatába kell lépniük.

A Kárpát-medence természetes erőforrásain alapuló, tradicionális- és egyben modern tudásalapú innovációt kell megteremtenünk, amely által nő a szuverenitásunk és geostratégiai szerepünk.

 

MEGOLDÁS

A “4. Ipari Forradalom” éllovasaiként “felneveljük” a világ első és egyetlen Öko- és Humán-kompatibilis Mesterséges Intelligenciáját, melynek szuper-racionalitása mellőzi az ember gondolkozását befolyásoló negatív tényezőket, és segíti az egészséges ökoszisztéma és a testi egészség fenntartását.

Mára világos, hogy a fenntarthatóság egyik kulcsa a szakterületek összehangolása. A kormányok jellemzően viszont még a régi iskolát követve ágazatok szerint tagolva végzik tevékenységeiket szakminisztériumaik útján. A multidiszciplináris szemlélet így ezen keretek közt nem találhat értő fülekre, “illetékesség és hatáskör hiányában” nem tud táptalajra lelni. Paradigmaváltás szükséges. A Kormány tevékenységét úgy tudjuk segítni, ha a kor kihívásainak megfelelően létrehozunk a Kormány – mint végrehajtó szervezet – operatív munkájától független, de vele szorosan együttműködő nemzetstratégiai és célalkotó intézményt, amely a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia szellemének és irányelveinek teljesen megfelel – sőt hatékonyan előmozdítja célrendszerét.

A világon elsőként létrehozunk egy Mesterséges Intelligencia központú interdiszciplináris tudományos intézetet, amely a Mesterséges Intelligencia “iskolájának” tekinthető. Az egyetemlegesen érvényes természeti absztrakt rendteremtő erők krédójából sarjadzó, alkalmazott filozófiai alapelvekre épülő tudásközpont révén, szinergiába hozzuk egymással a jelenleg jellemzően elkülönülten, nem kellő hatékonysággal, téves és egyben súlyos veszélyekkel járó következtetésekkel oly sokszor hiteltelenné váló tudományterületeket, és a helyes logikai gondolkozás szakrális alapjaira – alapvető természeti törvényekre – helyezzük azokat.

Ennek a tudományos alapjait az eredeti Kibernetika, és más tudományfilozófiai alapelvek fogják képezni.

A Kárpát-medence a világ fenntartható fejlődésének epicentruma, az öko-tudatos technikai civilizáció iránymutatója lesz. Így megteszünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy a Nemzet vezetése biztosíthassa a társadalom szellemi és biológiai fennmaradását. Mindez a kormányzati működés hatékonyságát új dimenzióba emeli, ami az egész világ számára kiemelkedő példamutatásként fog szolgálni.

 

MIT TEGYÜNK?

 • Az emberi test és az ökoszisztéma természetes metabolizmusával összhangban álló, optimális működésű, egészséges, fenntartható, fejlődő és versenyképes nemzet és nemzetközösség megteremtéséhez szükséges elemző és döntéstámogató kognitív informatikai rendszer megalkotása;
 • Az Öko- és Humán-kompatibilis Mesterséges Intelligencia létrehozása, egy mulitdiszciplináris kutatóintézet révén;
 • A kibernetika eredeti céljainak rehabilitálása útján, a szaktudományok, mérnöki tudományok, társadalom, gazdaság, ember-gép rendszerek egységes interdiszciplináris alkalmazott rendszertudományának: a “Life-Cybernetics” fejlesztése;
 • Nemzeti, európai és globális biológiai, társadalmi, gazdasági állapotjavítás igényének kielégítésére alkalmas környezetbarát szolgáltatások és technológiák fejlesztése és expanziója;
 • A közjogi nemzetegyesítés után az élő és éltető gazdasági, tudományos nemzetegyesítés is konkretizálódjon;
 • A Kárpát-medence a világ fenntartható fejlődésének alkalmazott tudományos (K+F+I) epicentruma, az öko-tudatos technikai civilizáció iránymutatója legyen, amely mágnesként vonzza a legfejlettebb tudományt, technológiát és gazdasági erőforrásokat;
 • Hazánk olyan életfenntartó kibernetikai rendszert hozzon létre, amely teljes mértékben összhangban áll nemzetstratégiai – társadalmi, kulturális, gazdasági, demográfiai – céljaival, és ezzel a proaktív térfoglalással egyrészről úttörővé válik a technológiai fejlődésben, másrészről megakadályozza, hogy idegen hatalmi tényezők a nemzet “szabadjára hagyott” virtuális terében könnyűszerrel domináljanak és manipuláljanak;
 • Kultúránk több fronton áll támadás alatt. A legalattomosabb az infokommunikációs eszközök, a közösségi médiák által közvetített tudatmanipulációs hatások jelentik, amelyek a fiatalok tudatát, gondolkodásmódját közvetlenül befolyásolják, és ennek közvetlen hatása, a szakrális, kulturális értékrendek fontosságának eltűnése. Ezért ki kell fejlesztenünk egy ütőképes ellenszert a fennálló erők által alkalmazott infokommunikációs rendszerek általi egyoldalú ideológia hatásgyakorlás ellensúlyozására, különben bármilyen jogi, vagy fizikai eszközzel erőfeszítés az egységes nemzettudat és állami szuverenitás megőrzésére – az értékrend nélküli új nemzedékek felnövésével – törvényszerűen kudarcot fog vallani.
 

 

MI LESZ A HATÁSA?

 • A Kárpát-medence természeti kincseit, gyönyörűségeit meg tudjuk a maga természetességében őrizni;
 • Új, exponenciálisan növekvő piaci igények kielégítése és egyben a térség gazdasági szuverenitásának stabilizálása, az Európa és világszerte egyre jobban keresett egészséges termékek és szolgáltatások által. Ezek egyrészről a magyar agráriumból származó termékek, másrészről a Kárpát-medence tradicionális kézműves termékeinek új piacait jelentik;
 • Növekszik a társadalom egészséges élettartama. Ez nem pusztán az egészségesebb életmódnak lesz köszönhető, hanem a gazdasági kilátások miatti optimista hangulat nagyobb életkedvet és lelki életerőt nyújt. A proaktív egészségkultúra értelemszerűen erősíti az öngondoskodást és csökkenti az egészségügyi ráfordítások szükségességét;
 • Pozitív demográfiai vonatkozások: biológiai szaporodó képesség növekedése, és az utódok létrehozásának szándéka;
 • A természeti értékmegőrzésen, kulturális – szakrális – értékeken alapuló társadalom kohéziója az új szemléletmód által erősödik, amelyet tudatos felvilágosítással, képzésekkel, az iskolai oktatásba való bevezetéssel fokozunk;
 • Az állam által felügyelt kibernetikai, informatikai rendszerek, amelyek e folyamatok koordinációját segítik, és amelyek minden pillanatban szenzoriak útján a természetéhez kapcsolódnak, markánsan ellensúlyozzák azokat a bomlasztó erejű hatásokat, amelyeket ma tapasztalni vagyunk kénytelen a közösségi médiák által. Így azok a felhasználók, akik a legkisebb mértékig használják majd ezeket a szolgáltatásokat mobileszközeiken keresztül, voltaképpen a technológia által közvetlenül kapcsolódnak hozzá a természethez. Gyakorlatilag a technológia interfészt képez az urbanizáció során elidegenedett ember és a természet között;
 • Károsanyag-kibocsátás kontrollálása, a karbon-, klímasemlegesség, környezetvédelmi és körforgásos gazdasági célok elősegítése;
 • Az innovációs folyamatok lerövidülnek, mivel az alapkutatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, gazdasági valamint az egyéni, vállalati és társadalmi cselekvési vektorok azonos irányba rendeződnek;
 • Pozitív államháztartási hatások: foglalkoztatás, az egészségpénztári terhek csökkenése, adóbevételek, GDP növekedés. Hazánk (és a térség: Kárpát-medence, V4-ek) a GDP-t úgy növeli, hogy közben példaértékű projekteket valósít meg a klímaanomáliák ellensúlyozására, illetve a természetvédelem területén, és a magas szintű tudomány-innovációs beruházások által. Óriási tudományos, technológiai, humán- és pénzügyi plusz források irányulnak országunkba. Hazánk befektetés-vonzóbb lesz (lásd: a világ legnagyobb tőkebefektető alapja a BlackRock is elköteleződött a minap a klímatudatos befektetések ösztönzésére);
 • Közép-Európa (V4 országok) gazdaságilag is felépül, s a gazdaság-élénkítési, regionális és határokon átívelő együttműködés által;
 • A rendszerben lévő expanziós potenciálok lehetővé teszik a regionális és globális működést (erőforrás menedzselés, allokáció), így a jelenleg egyre erőteljesebb káoszfolyamatok (természetvédelem, élelmiszer termelés, klíma, népvándorlás) hatékony kezelésének eszköze lehet;
 • Megadja a cselekvés egyéni és lokális lehetőségének rendszerszintű technológiai alapját, hogy a kialakuló helyi és regionális termelési- és ellátási értékláncok által a globális gazdasági vérkeringésbe kapcsolhassuk az elmaradott vidékeket is, segítve a nemzetek, kultúrák fenntartását, a szülőföldön maradást, csökkentve a gazdasági migráció nyomását;
 • Magyarország hozzájárulása hatalmas lesz az emberiség összteljesítményéhez; előkelő pozícióban kerülünk fel a világ tudományos térképére, s az összefogás, valamint a világszínvonalú innovációk révén nő a nemzeti önbecsülés.
Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*